کارکنان

 

کارکنان شرکت بیمه ایران معین به تفکیک گروههای سنی

 

تعداد نفرات

بازه سنی

5

 25-20

36

30-26

45

35-31

26

40-36

8

45-41

5

50-46

9

55-51

134

جمع

 

 

کارکنان شرکت بیمه ایران معین به تفکیک مدرک تحصیلی

جمع

فوق لیسانس و بالاتر

لیسانس

کاردانی

دیپلم

زیر دیپلم

مقطع تحصیلی

134

37

68

13

12

4

تعداد نفرات

 

 

کارکنان شرکت بیمه ایران معین به تفکیک جنس

جمع

مرد

زن

جنسیت

134

107

27

تعداد

 

 

کارکنان شرکت بیمه ایران به تفکیک سابقه کار داخل شرکت

تعداد نفرات

سابقه کار داخل شرکت

27

کمتر از یک سال

51

3-1 سال

29

6-4 سال

21

9-7 سال

6

12-9 سال

134

جمع