منابع آموزشی

حقوق بیمه

حقوق بیمه 1                   حقوق بیمه 2                    حقوق بیمه 3

حقوق بیمه 4                   حقوق بیمه 5

اصول و کلیات بیمه

اصول و کلیات بیمه 1            اصول و کلیات بیمه 2            اصول و کلیات بیمه 3              اصول و کلیات بیمه 4

اصول و کلیات بیمه 5            اصول و کلیات بیمه 6            اصول و کلیات بیمه 7              اصول و کلیات بیمه 8

مدیریت بازاریابی و فروش بیمه 

مارکتینگ 1                     مارکتینگ 2                     مارکتینگ 3                     مارکتینگ 4

مارکتینگ 5                     مارکتینگ 6                     مارکتینگ 7                     مارکتینگ 8

بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا

باربری 1                        باربری 2                        باربری 3                         باربری 4

باربری 5                        باربری 6                        باربری 7

بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی

بازدید آتش سوزی

آیین نامه شماره 75 تنظیم امور نمایندگی بیمه

آیین نامه 75

منابع آزمون صلاحیت حرفه ای کارکنان دفاتر نمایندگی ها 

بیمه های مسئولیت                   بیمه زندگی مان

بیمه های باربری                       شرایط عمومی باربری

بیمه های آتش سوزی                    شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی

بیمه های مهندسی                        شرایط عمومی بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

 بیمه بدنه اتومبیل                        آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی

ICDL

part1                          part2                      part3                    part4

              part5                       part6                      part7